บทความนี้ เป็นบทความคัดลอกจาก http://www.pantip.com/cafe/siam/topic/F12820648/F12820648.html Credit : www.postjung.com
 
  • สมองคุณเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงมากกว่ากัน !!!
Reference: จากหนังสือ เจาะจุดตาย ผู้ชาย&ผู้หญิง หรือ Why men don't listen & Women can't read maps ของสามีภรรยา ซึ่งเป็นหนังสือที่- 
อ้างอิงเนื้อหาจากการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ทั่วโลก ใครไม่เคยอ่านลองไปหาอ่านดูนะ

แบบทดสอบนี้จะบอกรูปแบบของสมองของ คุณๆท่านๆ ว่าเป็นแบบผู้หญิง หรือผู้ชายเท่านั้น ไม่มีข้อใดถูก ข้อใดผิด
คำตอบที่ได้นี้จะบอกได้ว่าคุณได้รับฮอร์โมนเพศมากน้อยแค่ไหนตอนที่สมองกำลังเริ่มเจริญช่วงสัปดาห์ที่ 6-8 ในครรภ์มารดา
คำตอบของคุณจะสะท้อนถึงความชอบ ค่านิยม อุปนิสัย สไตล์ 
การปฏิบัติตน และทางเลือกต่างๆรวมถึงแนวทางในการปรับตัวเข้าหาเพื่อนต่างเพศของคุณด้วย

.. ข อ ใ ห้ นำ ก ร ะ ดา ษ ม า จ ด คำ ต อ บ ข อ ง คุ ณ 
ข้อไหนที่ไม่มีคำตอบที่ถูกใจคุณ หรือไม่ตรงตามที่คุณปฏิบัติ หรือต้องการเว้นว่างไว้ - - >ให้ตอบ ง.